Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk LiLa

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
– Praktijk LiLa: Lisa van der Donk, K.v.K. 69559104. Gevestigd te Liempde.
– Cliënt: diegene aan wie Praktijk LiLa behandeling geeft.
– Adres: de locatie waarop de behandeling op een bepaald moment wordt uitgeoefend.

Artikel 2. Algemeen
Praktijk LiLa geeft advies en behandeling op het afgesproken (thuis) adres.

Artikel 3. Basis
Praktijk LiLa behandelt de klant op persoonlijke basis. Gegevens van de cliënt worden niet aan derden verstrekt. De behandeling is géén vervanging van medisch handelen, maar een aanvulling. Er wordt dan ook geen diagnose gesteld. Als de cliënt ziek is behoort deze contact op te nemen met de eigen huisarts.

Artikel 4. Verhindering
Wanneer de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip behoort dit 24 uur van te voren gemeld te worden aan Praktijk LiLa. Indien dit niet gebeurt worden de volledige kosten van de behandeling in rekening gebracht.
Bij verhindering vanuit de zijde van Praktijk LiLa, is deze verplicht een alternatief aan te bieden.
Aanpassing van datum en tijd zal altijd in samenspraak met de cliënt plaatsvinden.

Artikel 5. Tariefstelling
Voor een behandeling start, deelt Praktijk LiLa de cliënt mondeling of schriftelijk mede welk tarief geldt. Dit tarief is inclusief BTW. Praktijk LiLa behoudt zich het recht voor op 1 januari van elk volgend kalenderjaar een tariefwijzing te laten plaatsvinden.

Artikel 6. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen met de cliënt wordt er betaald middels een factuur. Hierbij geldt het volgende: bij een overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten.

Artikel 7. Ontbinding
Praktijk LiLa heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden, voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 8. Rechten
Praktijk LiLa behoudt te allen tijde alle rechten voor op door haar gemaakte documenten, afbeeldingen, website en/of de hierop betrekking hebbende informatie, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Praktijk LiLa niet worden gekopieerd door de cliënt of derden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Adviezen en behandeling van Praktijk LiLa zijn naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Praktijk LiLa sluit elke aansprakelijkheid uit ter zaken van schade letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van de door Praktijk LiLa verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Praktijk LiLa.

Artikel 10. Klachten
Indien de cliënt klachten heeft over de wijze waarop praktijk LiLa met haar/hem is omgegaan dan mag dit te allen tijde bij Praktijk LiLa worden aangekaart. Praktijk LiLa draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met de klacht wordt omgegaan en dat de klacht de volledige aandacht krijgt.

Mocht de cliënt toch van mening blijven, dat er niet zorgvuldig genoeg met de persoonsgegevens is omgegaan, dan kan er een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.
autoriteitpersoonsgegevens.nl

Tevens wordt de cliënt verwezen naar de privacy verklaring van Praktijk LiLa.
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de cliënt het recht om te weten wat Praktijk LiLa met de gegevens doet. Dit wordt uitgelegd in de privacyverklaring