Privacy beleid

Privacyverklaring Praktijk LiLa

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om te weten wat Praktijk LiLa met uw gegevens doet. Dit wordt uitgelegd in een privacyverklaring, welke indien gewenst opgevraagd kan worden bij de eigenaresse (Lisa van der Donk) van Praktijk LiLa.

Contact gegevens

Praktijk LiLa is te bereiken op telefoonnummer 06-38305329 en via e-mail: praktijklila@gmail.com . Op de website www.praktijklila.nl kunt u verdere informatie over de organisatie vinden.

Dienstverlening

Praktijk LiLa geeft zowel reiki als healing aan mens en dier.

Uw persoonsgegevens

Praktijk LiLa gebruikt alleen gegevens welke door u zijn aangeleverd en maakt hiervoor gebruik van een toestemmingsformulier welke door u ondertekend is.

Persoonsgegevens
Naam en /of eventuele bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze combinatie van gegevens zijn nodig voor het beheren van het contact met de cliënt en het verzenden van e-mails aan de cliënt.

Overige gegevens
Het is mogelijk een recensie op de site van Praktijk LiLa te plaatsen. U geeft hiervoor expliciete toestemming en geeft hierbij aan welke gegevens op de site geplaatst mogen worden. De gegevens worden door de cliënt middels een e-mail aan Praktijk LiLa aangeboden.
Wanneer u contact opneemt middels het contactformulier op de site wordt er gevraagd om uw naam en uw e-mailadres. De gegevens van een verzonden contactformulier worden verwijderd zodra de contactvraag is afgerond.

Facturen
Per behandeling wordt een factuur naar u gestuurd. Op de factuur staat uw naam en/of eventuele bedrijfsnaam, uw adres, de behandeling welke heeft plaatsgevonden en het tarief vermeldt.
Deze gegevens zijn nodig om de geleverde diensten in kaart te brengen zodat tot betaling
overgegaan kan worden.

Praktijk LiLa gaat zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens welke Praktijk LiLa van u ontvangt, wordt zorgvuldig om gegaan.
Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Middelen waarvan Praktijk LiLa gebruik maakt
• Bedrijfsstick met wachtwoord
• Telefoon (beveiligd met uniek wachtwoord)
• Ordner waarin een kopie van facturen en toestemmingsformulieren bewaard worden.

Beveiliging van apparatuur (server/laptop, windows versie, firewall, antivirus, encryptie bestanden, sofware, virus bescherming, omschrijving ict omgeving etc).
1x per maand wordt er een back-up van gegevens gemaakt op externe schijf

Hoe gebruikt Praktijk LiLa de gegevens welke door u zijn aangeleverd?

Praktijk LiLa gebruikt uw gegevens voor het onderhouden van contact en het verzenden van e-mails. Ook worden u gegevens gebruikt voor het verzenden van een factuur na het ondergaan van een behandeling. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit vanuit een wettelijke verplichting vereist wordt.

Hoe lang bewaart Praktijk LiLa uw gegevens?

Praktijk LiLa hanteert een bewaar termijn van uw gegevens van 1 jaar na de laatst uitgevoerde behandeling. Uw gegevens worden hierna volledig vernietigd. Het bewaartermijn van facturen betreft 7 jaar (dit wordt door de Belastingdienst verplicht).

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om te bepalen welke gegevens Praktijk LiLa van u ontvangt. Daarnaast kunt u Praktijk LiLa te allen tijde een overzicht vragen van de gegevens die praktijk LiLa van u heeft. Indien u meent dat bepaalde gegevens onjuist in de administratie zijn verwerkt, kunt u praktijk LiLa om correctie vragen. Dit wordt zeer op prijs gesteld, omdat gegevens correct verwerkt behoren te zijn.
Indien u niet langer wilt dat Praktijk LiLa bepaalde gegevens de administratie bewaart, kunt u Praktijk LiLa verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal Praktijk LiLa dan voldoen. Praktijk LiLa heeft hierboven aangegeven op welke wijze de van u ontvangen gegevens gebruikt worden. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, kunt u dit aangeven bij Praktijk LiLa. Ook aan dit verzoek zal Praktijk LiLa voldoen.

Heeft u vragen of klachten?

Indien u vragen heeft over de wijze waarop Praktijk LiLa omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u hierover contact opnemen met Praktijk LiLa. Uw vragen zullen zo goed mogelijk beantwoordt worden.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop praktijk LiLa met u of uw gegevens is omgegaan dan mag dit te allen tijde bij Praktijk LiLa worden aangekaart. Praktijk LiLa draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met de klacht wordt omgegaan en dat de klacht de volledige aandacht krijgt.
Mocht u toch van mening blijven, dat er niet zorgvuldig genoeg met de persoonsgegevens is omgegaan, dan kan er een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.
autoriteitpersoonsgegevens.nl

Elektronische communicatie

Wanneer u praktijk LiLa een e-mail stuurt, worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is. Dit, voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wijziging van deze privacyverklaring

Praktijk LiLa behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.